Missie en kernwaarden

Missie Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders biedt voorzieningen voor en ondersteuning van klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders biedt advies en psychosociale ondersteuning aan klokkenluiders, verricht onderzoek naar bejegening van klokkenluiders en naar maatschappelijke misstanden, draagt bij aan preventie van integriteitschendingen en zorgt voor kennis over klokkenluiden en klokkenluiders . Het Huis voor Klokkenluiders wil hiermee de positie van klokkenluiders verbeteren en versterken en daarmee de integriteit en het functioneren van publieke, semipublieke en private organisaties en van de democratische rechtsstaat verbeteren. Het Huis voor Klokkenluiders geeft zo invulling aan haar dubbele doelstelling: de rechtsbescherming van klokkenluiders en het bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke misstanden.

Het Huis voor Klokkenluiders hanteert de volgende samenhangende kernwaarden:

Professionele betrokkenheid

Het Huis voor Klokkenluiders heeft een professionele betrokkenheid bij klokkenluiders in de zin dat zij hen adviseert, ondersteunt en mogelijkheid tot onderzoek biedt. De intensiteit en reikwijdte van de professionele betrokkenheid is zowel intern als extern transparant. Het Huis voor Klokkenluiders is zich bewust van de ongelijkheid in mogelijkheden en middelen die een klokkenluider en een werkgever hebben.

Onafhankelijkheid

Het Huis voor Klokkenluiders is onafhankelijk in al zijn functioneren. Het Huis voor Klokkenluiders is onafhankelijk in zijn oordeelsvorming over de vraag of een persoon een klokkenluider is, welk vorm en inhoud van advies noodzakelijk en wenselijk is, of een verzoek tot onderzoek ontvankelijk is, in te starten onderzoeken, in het gehele onderzoeksproces en in zijn oordelen. Onafhankelijkheid in de betekenis dat het Huis voor Klokkenluiders onbevooroordeeld tot beslissingen komt.

Transparantie

Het Huis voor Klokkenluiders is transparant in zijn keuzes en legt daarover extern verantwoording af.

Deskundigheid

Het Huis voor Klokkenluiders is een betrouwbare professionele organisatie met de noodzakelijke deskundigheid en expertise.

Deel via: