Onderzoek

Overweegt u om een onderzoek bij het Huis voor Klokkenluiders te laten verrichten of bent u werkgever en raakt u betrokken bij een onderzoek? Op deze pagina leggen wij uit wat u dan kunt doen en wat dat voor u betekent.

Taak en rol van de afdeling Onderzoek

De afdeling Onderzoek van het Huis voert onderzoek uit naar:

  • werkgerelateerde misstanden met een maatschappelijk belang;
  • de behandeling van de melder door de werkgever (bejegeningsonderzoek);
  • een combinatie van de twee bovenstaande onderzoeken.

Ons onderzoek is gericht op waarheidsvinding en wordt onafhankelijk en objectief uitgevoerd. Het onderzoek staat geheel los van het adviestraject dat u eventueel bij het Huis doorloopt. De adviseur van de afdeling Advies kan u tijdens het onderzoek wel blijven adviseren. De adviseurs en onderzoekers van het Huis mogen uw zaak niet met elkaar bespreken.

Tijdens het onderzoek wordt ter beantwoording van de onderzoeksvraag informatie verzameld. Op basis hiervan wordt een rapport opgesteld. Het rapport wordt – geanonimiseerd – gepubliceerd op de website van het Huis.

Wie kan een verzoek tot onderzoek indienen?

Het onderzoek wordt in beginsel alleen uitgevoerd na een verzoek van een melder van een vermoedelijke misstand. Werkgevers kunnen dus geen verzoek tot onderzoek indienen. Als u onderzoek naar een misstand wilt laten uitvoeren, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

Bent u van mening dat u als gevolg van uw melding door uw werkgever wordt benadeeld, dan kunt u direct bij ons terecht.

Het Huis voor Klokkenluiders kan geen onderzoek doen naar een vermoeden van een misstand bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Een vermoeden van een misstand kan worden gemeld bij de AIVD of de MIVD dan wel bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Hoe dien ik een verzoek tot onderzoek in?

Overweegt u een verzoekschrift in te dienen, dan is het raadzaam eerst informatie in te winnen bij de afdeling Advies van het Huis.

Klik op de onderstaande externe link om een verzoek tot onderzoek in te dienen:

Indienen verzoek tot onderzoek.

Documenten die betrekking hebben op een onderzoek kunnen geüpload worden via deze externe link:

Documenten uploaden.

U kunt ook schriftelijk een verzoek tot onderzoek indienen.

In het verzoek moet staan:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • waar u om verzoekt (misstand en/of bejegening);
  • wat uw vermoeden is en waarop u dat vermoeden baseert;
  • de status van relevante rechterlijke procedures en eventuele uitspraken daarover;
  • de datum van uw verzoek;
  • uw handtekening of die van uw gemachtigde.

U kunt uw verzoek vervolgens sturen naar:

Huis voor Klokkenluiders, t.a.v. Afdeling Onderzoek, Postbus 10088, 3505 AB  Utrecht

Mocht u aanvullende informatie via de post willen (mee)sturen, dan verzoeken wij u kopieën van het origineel te sturen. Vertrouwelijke informatie kunt u het beste aangetekend versturen.

Beoordeling verzoek

Nadat u een verzoekschrift heeft ingediend ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij beoordelen hierna uw verzoekschrift. Dit noemen wij de ontvankelijkheidstoets.

Ook wordt nagegaan of uw verzoek om onderzoek nog uitvoerbaar is. Bij situaties die zich jaren geleden hebben afgespeeld kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de organisatie niet meer bestaat.

Is uw verzoek ontvankelijk en uitvoerbaar, dan wordt er een onderzoeksvraag geformuleerd en gaat het onderzoek van start. In dat geval wordt ook uw (ex-) werkgever hierover geïnformeerd.

Wat betekent een onderzoek voor werkgevers?

De werkgever en de medewerkers van de organisatie zijn verplicht te verschijnen als wij daarom verzoeken. Ook hebben wij de bevoegdheid om informatie op te vragen en werkplekken te bezoeken.

Hoe verloopt een onderzoek?

Tijdens het onderzoek wordt informatie verzameld ter beantwoording van de onderzoeksvraag. Op basis van de verzamelde informatie stellen wij een conceptrapport op. De verzoeker en de werkgever kunnen hierop reageren.

Vervolgens wordt het definitieve rapport opgesteld. Nadat de verzoeker en de werkgever het rapport hebben ontvangen, wordt het onderzoeksrapport – geanonimiseerd – gepubliceerd op de website van het Huis.

Wat staat er in het onderzoeksrapport?

In het rapport wordt de misstand en de eventuele onderliggende oorzaak beschreven. Het rapport bevat conclusies en zo nodig aanbevelingen om de misstand te beëindigen of herhaling te voorkomen. De onderzoeksbevindingen en het oordeel in het rapport hebben voor betrokken partijen geen bindend karakter.

Wel is de betrokken werkgever verplicht ons te informeren over de wijze waarop hij de aanbeveling opvolgt. Indien de werkgever de aanbevelingen niet opvolgt, is hij verplicht de reden daarvoor bij ons kenbaar te maken.

De verzoeker die zich als gevolg van zijn melding in een rechterlijke procedure moet verweren tegen de arbeidsrechtelijke maatregelen van de werkgever, kan het rapport in de procedure brengen. Het is aan de rechter of hij dit rapport meeneemt in zijn oordeel.

Bekijk de stappen van het onderzoeksproces in het onderzoeksprotocol.

 

 

 

 

 

Deel via: